Bestuursverslag FAIRSHARE NEDERLAND BV 2019

Inleiding

FAIRSHARE Nederland B.V. (FAIRSHARE) is de jongste en snelst groeiende loterij-organisatie van Nederland. Op 1 oktober 2017 heeft de Kansspelautoriteit FAIRSHARE een niet-incidentele loterijvergunning toegekend. Augustus 2018 lanceerden we onze eerst loterij Lot of Happiness. 2019 was ons eerste volle jaar. Een mooi en succesvol jaar.

Afgelopen jaar hebben we onze inspanningen op alle facetten van de organisatie opgevoerd hetgeen tot een grote omzet groei heeft geleid. Een groei om trots op zijn. In 2019 heeft Lot of Happiness ruim € 2,5 miljoen namens haar spelers mogen overmaken aan de goede doelen die zij hebben gekozen. Parallel daaraan groeide het aantal goede doelen waar we voor mogen werken, werd het prijzenpakket groter en aantrekkelijker en nam ook het aantal speler fors toe.

Hoewel een groei om trots op te zijn, zijn we nog een behoorlijk eind verwijderd van het realiseren van onze missie: loterij-inkomsten voor alle goede doelen in Nederland toegankelijk maken. De komende jaren blijven we daar vol passie en met alle stakeholders aan werken.

Eind 2019 telde het team dat aan Lot of Happiness werkt 7 fte. Het bescheiden hoofdkantoor van FAIRSHARE is gevestigd in Amsterdam-Duivendrecht.

De omgeving van FAIRSHARE

De wereld van kansspelen is in rap tempo aan het veranderen. Digitalisering zorgt voor een veranderende productvraag en ander speelgedrag. De benodigde wetgeving om dit in de juiste banen te leiden begint steeds meer vorm te krijgen. Met de wet Kansspelen op Afstand (KOA) krijgt Nederland een moderne wetgeving voor online kansspelen. De ontwikkeling van de wet- en regelgeving rondom loterijen blijft daarbij nog wat achter.

Hoewel qua spelersprofiel en consumentenbehoefte wezenlijk afwijkend van de online spelers is ook de loterijmarkt voorzichtig, maar onomkeerbaar aan het veranderen. FAIRSHARE is daar een exponent van. De totale markt laat ook in 2019 vermoedelijk een bescheiden omzetgroei zien. Echter de potentiele ruimte in de markt is vele malen groter.

FAIRSHARE is dan ook blij met de recente onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe ordening en inrichting van de loterijmarkt. Wij zijn een groot voorstander van een stelsel met een gelijk speelveld voor alle aanbieders. Een stelsel met voldoende oog voor zowel de belangen van de spelers, als die van de goede doelen. Een speelveld zonder uitzonderingen, monopolies of dubbelrollen, met een verplichte afdracht richting goede doelen. Vanzelfsprekend met instandhouding van de uitgangspunten van het kansspelbeleid en afdoende toezicht daarop. Want alleen dan kan de afdracht aan goede doelen worden vergroot en zijn wij uiteindelijk in staat onze missie te verwezenlijken. De recente aanpassing van de minimale afdracht naar 40% zien wij als een van de stappen richting gelijk speelveld.

Onze ambities zijn in een ander licht komen te staan als gevolg van het coronavirus en de economische effecten die dit ongetwijfeld met zich zal meebrengen. Ook FAIRSHARE zal daaraan niet ontkomen. Het bestuur ziet het dan ook als haar taak om samen met het team en alle stakeholders de organisatie door deze uitdagende tijden te loodsen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ook deze uitdaging aankunnen.

Visie, missie en de onze strategie

FAIRSHARE is ontstaan vanuit de gedachte dat de loterijmarkt een enorm potentieel biedt voor afdrachten richting goede doelen. Echter, alleen wanneer we het anders doen, richting goede doelen, spelers en de overige stakeholders. Op meer van hetzelfde zit immers niemand te wachten., Evenmin zal dat groei in afdrachten naar goede doelen realiseren; hoogstens verplaatsing. Onze ambities zijn groot, onze missie bijpassend: structurele loterij-inkomsten voor alle goede doelen in Nederland toegankelijk maken. Dit door het bieden van leuke, toegankelijke en spannende loterijen. We streven er daarbij nadrukkelijk naar om zo veel mogelijk een aanvulling te zijn op het bestaande aanbod, en daarmee een aanvulling van vele miljoenen op de bestaande loterij-inkomsten voor goede doelen. Gerealiseerd op een verantwoorde en transparante manier, vanuit onze kernwaarden en normen: openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Binnen FAIRSHARE vinden wij het daarom belangrijk dat zowel de consument als de goede doelen op een heldere, leuke en fatsoenlijke manier onderdeel uit blijven maken van de loterijen  van FAIRSHARE. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en stellen nadrukkelijk een maximum aan de inleg van deelnemers. Deelnemen moet een spelletje blijven. Bovendien vinden wij het van groot belang dat de deelnemer zelf kiest naar welk goede doel zijn of haar afdracht gaat. Onze loterijen fungeren daarbij als platform.

De afgelopen jaren hebben wij dit alles gerealiseerd samen met zeer betrokken goede doelen met vertrouwen en lef, super gemotiveerde wervers, een klein operationeel team en een aantal externe experts. Met elkaar hebben we aangetoond dat er groei zit in de Nederlandse loterijmarkt. De komende jaren zullen we dat blijven doen!

Strategische doelstellingen en voortgang

Voor het jaar 2019 hebben we een aantal strategische doelstellingen geformuleerd. Per strategische doelstelling treft u hieronder kort de voortgang.

 • Groei loterij:
  • Zowel in aantallen deelnemers, omzet en in propositie laat de loterij een gezonde groei zien.
 • Groei afdracht goede doelen:
  • Het aantal goede doelen is toegenomen en de afdrachten namens de spelers is enorm gegroeid.
 • Stabiele organisatie:
  • Het team is stabiel en groeit in kennis en kunde, de financiële positie is aanzienlijk verbeterd. 

Resultaten

FAIRSHARE heeft als doel  een zo hoog mogelijke afdracht te realiseren voor zo veel mogelijk goede doelen. Dit terwijl de spelers zich als donateur betrokken voelen bij de door hen gekozen doelen en zich ook als speler bij ons thuis voelen. Daarbij staat verantwoord spelen voorop en is ons beleid gebaseerd op het Nederlandse kansspelbeleid.

 • Consumentenbescherming, met extra aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen;
 • Het tegengaan van kansspelverslaving en excessief speelgedrag;
 • Het voorkomen van illegale en criminele activiteiten.

Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheden en worden hierin continu op geattendeerd en in getraind. Ook in 2020 zullen we hieraan onverminderd aandacht besteden, mede met behulp van allerlei reglementen en procedures.. Belangrijk onderdeel daarvan is de aandacht die we besteden aan integriteit en privacy. Zo zijn de systemen gebouwd vanuit het principe “privacy by design”, voldoen we optimaal aan de AVG en worden medewerkers actief getraind en betrokken bij dit en andere relevante onderwerpen. Vanzelfsprekend zijn onze winnaars volledig anoniem.

In 2019 heeft de nadruk gelegen op groei door het verder uitbouwen van het aantal deelnemers aan de Lot of Happiness loterij en het aansluiten van meer goede doelen. Daarbij hebben we de loterij inhoudelijk beter en aantrekkelijker weten te maken voor zowel de deelnemers als de goede doelen. Een groei met onze kernwaarden als leidraad. Dit alles vanuit een groeiende, maar ‘lean’ operatie.

Het bewaken en inrichten van de interne en externe organisatie en het voldoen aan en waar mogelijk zelfs overtreffen van de verplichtingen en voorwaarden van de vergunning zijn en blijven binnen de operatie belangrijke aandachtspunten.

De Lot of Happiness loterij van FAIRSHARE richt zich volledig op het genereren van fondsen voor goede doelen. Doelen die kinderen die het niet makkelijk hebben ondersteunen. Met KiKa en Make A Wish Nederland als partner vanaf dag één hadden we ons in 2018 geen betere start kunnen wensen. In 2019 hebben ook Strong Babies en CliniClowns hun vertrouwen in FAIRSHARE uitgesproken en zich bij het platform aangesloten. Op basis van onze inspanningen verwachten we in 2020 een groot aantal nieuwe doelen te mogen verwelkomen.

In 2019 heeft FAIRSHARE in totaal 16 trekkingen uitgevoerd voor de Lot of Happiness loterij. De trekking vond plaats op iedere tweede maandag van de maand. Op iedere vierde maandag van de maanden maart, juni, september en december vond een speciale kwartaal trekking plaats.

Voor de verkoop van Lot of Happiness loten is in 2019 primair gebruik gemaakt van verkoop via een gemotiveerde groep van goed getrainde huis-aan-huis verkopers. Dit wordt ondersteund door eigen online en social media-campagnes. In 2019 is er namens de deelnemers meer dan €2,5 miljoen aan de goede doelen van hun keuze overgemaakt. In totaal 50,4% van de loterij omzet, die uitkomt op net geen € 5 miljoen! Daar bovenop hebben we veel mensen blij kunnen maken met fantastische prijzen.

Financiële ontwikkeling

In 2019 zijn er 16 trekkingen uitgevoerd, die allen plaatsvonden ten kantore van Notaris Van Rhijn in Zeist. De totale omzet van deze 16 trekkingen in 2019 bedroeg € 4.978.712. Een mooi eerste vol jaar!

De afdracht aan goede doelen bedroeg in 2019 € 2.508.163. Dat is maar liefst 50,4% van de totale loterij omzet en ruim meer dan de 50% verplichte minimale afdracht.

In 2019 is vol ingezet op groei. Dit leidde tot een forse extra investering in de marketing- en sales activiteiten. Zo zijn er hoge mediakosten gemaakt, gratis loten verstrekt en cash back acties uitgevoerd teneinde nieuwe deelnemers aan te trekken. Door de organisatie lean en mean te houden is het FAIRSHARE gelukt om ook dit jaar positief af te sluiten. Een mooi resultaat voor een snel groeiende scale-up. De winst is in het boekjaar 2019 uitgekomen op € 9.565. Het eigen vermogen is per ultimo 2019 aanzienlijk verbeterd maar nog wel negatief gebleven ad € 55.717. Het negatieve eigen vermogen is ontstaan in de eerste jaren na oprichting van FAIRSHARE, voordat de loterij live kon. Er is in die periode door de aandeelhouders geïnvesteerd zonder dat daar al omzet tegenover stond.

Doordat de kortlopende schulden de vlottende activa (inclusief liquide middelen) ruimschoots overtreffen is de current ratio 0.96. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) is negatief 0.05.

Een en ander is volledig verklaarbaar bij een organisatie die zijn activiteiten aan het uitbreiden is en fors in groei investeert. Beide ratio’s laten een aanzienlijke verbetering zien ten opzichte van 2018.

Zoals ook aangegeven in de jaarrekening hebben de aandeelhouders zich gebonden om te zorgen voor genoeg funding om de groei en alle activiteiten voort te kunnen zetten.

Naar verwachting zal ook in 2020, ondanks de huidige onzekere periode veroorzaakt door het Coronavirus, een klein positief resultaat gerealiseerd worden met verdere uitbouw in de daarop volgende jaren. Verwacht wordt dat het eigen vermogen ultimo 2021 positief zal zijn.

Goede doelen

Ook in 2019 hebben de spelers van Lot of Happiness zelf kunnen kiezen aan welk goed doel hun afdracht ten goede zou komen. In 2019 konden zij kiezen uit:

 • KiKa, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Kika heeft als doel gesteld om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.
 • Make-A-Wish Nederland realiseert de allerliefste wens van jonge patiënten en hun omgeving om ze zo weer hoop en kracht te geven. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is. Een traject ook dat van A tot Z maatwerk is en daarmee impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maakt Make-A-Wish mooie herinneringen die een leven lang mee gaan.
 • Strong Babies (Stichting Gezond Geboren) strijdt tegen de gevolgen van vroeggeboorte. In Nederland overlijden gemiddeld 2 baby’s per dag door vroeggeboorte, en 10 baby’s per dag ondervinden blijvende gevolgen. Strong Babies heeft de ambitie om binnen 10 jaar het percentage vroeggeboorte met 30% terugbrengen. Dat betekent duizenden baby’s die een gezonde start van hun leven mogen ervaren.
 • CliniClowns maakt met humor, improvisatie en creativiteit echt contact met zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Ze doen er alles aan om iemand te laten ontspannen, zorgen te laten vergeten of te laten lachen. Voor wie of waar ze ook spelen, het doel is om altijd de mens achter de patiënt te blijven zien. Dit doen ze met de kracht van contact.

Al deze mooie doelen hebben een ANBI status, waardoor FAIRSHARE ruimschoots voldoet aan het minimum percentage van 80% afdracht aan ANBI doelen vanuit de vergunningseisen. Wij verwachten dat er in 2020 een behoorlijk aantal nieuwe goede doelen zullen worden aangesloten op ons platform.  

Financiële waarborg

Teneinde de belangen van de goede doelen en deelnemers te optimaliseren en te beschermen heeft FAIRSHARE, al voor de start van de loterij, de Stichting Beheer Loterijgelden FAIRSHARE opgericht. Op de bankrekening van deze onafhankelijke stichting komen alle inleggen van de loterijdeelnemers binnen. De onafhankelijke stichting waarborgt dat alle betaalde inleggelden gereserveerd worden en uitbetaald worden aan de daarvoor geëigende deelnemers en partijen.

De Stichting Beheer Loterijgelden FAIRSHARE:

 • Reserveert het wettelijk minimum (50% in 2019) van de omzet van de betaalde loten voor de beneficianten van de loterij. Deze worden 56 dagen (storneringstermijn) na afloop van een kwartaal direct vanuit de stichting overgemaakt naar de rekening van de beneficiant.
 • Beheert de inleg ten behoeve van de gewonnen geldprijzen voor de deelnemers en maakt dit over aan FAIRSHARE, zodat FAIRSHARE dit bedrag direct kan overdragen aan de prijswinnaars.
 • Beheert het exact verschuldigde bedrag aan Kansspelbelasting (maandelijks termijn) en maakt dit over aan FAIRSHARE, zodat FAIRSHARE dit bedrag direct kan overdragen aan de Belastingdienst.

FAIRSHARE beschikt alleen over gelden ter dekking van de kosten van de organisatie.

Risico’s en risicomanagement

Overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden beschikt FAIRSHARE over een adequaat compliance beleid, en een compliance officer. Een belangrijk component van het compliance beleid is de jaarlijkse risicoanalyse. Het afgelopen jaar stond voor FAIRSHARE op het gebied van compliance in het teken van het verder vormgeven van de betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie en het treffen van de nodige waarborgen rond het loterijsysteem, waaronder het trekkingsproces. In 2019 zijn de verschillende regelingen en procedures op die onderdelen verder aangevuld en aangescherpt. Daarmee voldoet FAIRSHARE ook in 2019 aan alle gestelde eisen. Een volledig verslag van deze risicoanalyse is opgenomen in het jaarverslag Compliance.

Systeem audits

In 2018 en 2019 heeft FAIRSHARE verschillende IT-audits door Gaming Laboratories International GLI laten uitvoeren: een RNG (Random Number Generator) audit in augustus 2018, een overall audit in juli 2018 en een tussentijdse audit en een RNG test in maart 2019, Verder heeft GLI in december 2019 een volledige trekking bijgewoond en geaudit.

De overall audit vond, met goed gevolg, plaats in het kader van artikel G1 en G2 van de vergunning. Hierin wordt FAIRSHARE geacht voorafgaand aan de start van de eerste lotenverkoop een rapportage te overleggen waarin de processen en werkwijzen die worden gebruikt bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars zijn beoordeeld.

Artikel F3 van de vergunning schrijft voor dat de vergunninghouder verplicht is alle IT-processen met betrekking tot het prijzenschema, de deelname- en deelnemersadministratie, het spelresultaat, en de uitbetaling aan de winnaars te onderwerpen aan een jaarlijkse controle.

In de tussentijdse audit in maart 2019 zijn bovengenoemde processen nogmaals beoordeeld en goed bevonden door GLI.

GLi heeft in december 2019 een trekking van de loterij bijgewoond om te controleren of alle processen rondom de trekking conform de processen wordt uitgevoerd en of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de door GLi geteste RNG.

Continuïteit

In het boekjaar 2020 werd de wereld geconfronteerd met een uitbraak van het coronavirus. Het kabinet heeft naar aanleiding daarvan een groot aantal maatregelen genomen die het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. FAIRSHARE heeft in de eerste week van maart besloten alle huis-aan-huis werving tot nader orde te staken En verliest daarmee een belangrijke bron voor het werven van nieuwe spelers.

Op basis van deze keuze zijn we versneld de inspanningen in alternatieve vormen van werving gaan uitvoeren. Bovendien hebben we een aantal nieuwe proposities in ontwikkeling genomen die voor deze specifieke kanalen zijn ontworpen. De resultaten zijn bemoedigend, maar zullen op korte termijn geen volledige vervanging bieden voor het wegvallen van de huis-aan-huis werving. Hoewel het abonnementsmodel robuust is blijft sturing op kosten en liquiditeit essentieel.

FAIRSHARE heeft verschillende scenario’s uitgewerkt. Daarin houden we rekening met het feit dat huis-aan-huis werving tot 1 juni, 1 augustus, of tot het einde van 2020 niet mogelijk zal zijn. In de liquiditeitsplanning zijn de scenario’s doorgerekend en waar nodig gekoppeld aan aanvullende maatregelen.

Vooralsnog kan en zal FAIRSHARE geen beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Mocht dit op een later tijdstip toch nodig zijn dan zal er een aanvraag gedaan worden.

FAIRSHARE zal wel gebruik maken van de regelingen van de Belastingdienst voor uitstel van betaling van belastingen voor in eerste instantie een periode van 3 maanden. Mocht dat nodig zijn dan zal er gekeken worden naar een verlenging.

De aandeelhouders van FAIRSHARE hebben aangegeven zo nodig aanvullende financiering op afroep beschikbaar te hebben. Vooralsnog verwacht FAIRSHARE hier geen gebruik van te hoeven maken.

Inmiddels bevinden we ons aan de vooravond van een economische recessie. Hoewel loterijen weinig recessiegevoelig zijn gebleken, zal het geruime tijd duren voordat wervingsactiviteiten op hetzelfde niveau als voor het coronavirus zullen zijn. Wat de volledig impact van deze crisis op de samenleving en economie zal zijn, is nog moeilijk in te schatten. Gezien de uitgangspositie van de organisatie en de genomen maatregelen is het bestuur van FAIRSHARE overtuigd van een duurzame voortzetting en een groei van de ondernemingsactiviteiten.

Eventuele risico’s inzake financiering van de onderneming als gevolg van het per ultimo 2019 aanwezige negatieve eigen vermogen zijn geminimaliseerd door het commitment van de aandeelhouders om de noodzakelijke funding te blijven verstrekken. Ook de winstcijfers van de afgelopen jaren ondersteunen de verwachting dat de onderneming snel een positief eigen vermogen zal hebben.

Vooruitzichten 2020

Ondanks de onzekere tijden blijft FAIRSHARE doorbouwen en zal de focus in 2020, voor een groot deel liggen in een uitbreiding van het aantal, spelers, beneficianten en verkoopkanalen. Zo zal er meer aandacht komen voor de (veilige) verkoop via internet en telemarketing. Ook zal FAIRSHARE haar marketinginspanningen vergroten.

Verder verwacht FAIRSHARE in de loop van 2020 een tweede loterij onder de vergunning te kunnen lanceren. Hiervoor lopen momenteel de laatste gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Ook in 2020 gaan we er met zijn allen weer vol voor!

De directie, Amsterdam 30 april 2020

De heer R. Reizevoort             De heer R.C.M. van Dijk

Jaarverslag 2019

FAIRSHARE NEDERLAND BV

Winst en verliesrekening20192018
Opbrengst loterijen
€ 4.978.712€ 319.225
Afdrachten beneficiënten€ 2.508.163€ 159.612
Uitkeringen deelnemers€ 1.314.679€ 160.722
€ 3.822.842€ 320.334
Bruto bedrijfsresultaat€ 1.155.870€ 1.109
Wervingskosten€ 590.507€ -191.570
Personeelskosten€ 72.600€ 69.400
Afschrijvingskosten€ 10.128€ 10.206
Organisatiekosten€ 459.412€ 91.141
Som der kosten€ 1.132.647€ -20.823
Bedrijfsresultaat€ 23.223€ 19.714
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten€ -1.494
Rentelasten en soortgelijke kosten€ -13.658€ -5.896
Som der financiele baten en lasten€ – 13.658€ -7.390
Resultaat voor belasting€ 9.565€ 12.324
Belasting
Resultaat na vennootschapsbelasting€ 9.565€ 12.324