Bestuursverslag FAIRSHARE NEDERLAND BV 2021

Inleiding

Fair Share Nederland B.V. (Hierna: FAIRSHARE) is de snelst groeiende loterij-organisatie van Nederland. FAIRSHARE is in 2015 opgericht met als uitgangspunt dat het voor alle Goede Doelen in Nederland mogelijk moet worden om te profiteren van inkomsten uit Goede Doelen loterijen. Op 1 oktober 2017 heeft de Kansspelautoriteit FAIRSHARE een niet-incidentele loterijvergunning conform Artikel 3 van de Wet op de kansspelen toegekend.

Vanaf augustus 2018 is FAIRSHARE haar vergunning gaan exploiteren met de introductie van de Lot of Happiness loterij. Een loterij ter ondersteuning van kindgerichte Goede Doelen. In de jaren daarna zijn de inspanningen succesvol verder opgevoerd hetgeen tot een grote groei heeft geleid. Groei van zowel de loterij als de afdrachten aan de Goede Doelen. In juli 2020 werden de eerste loten voor Care a Lot verkocht, de tweede loterij onder de vergunning van FAIRSHARE. Care a Lot ondersteunt namens haar deelnemers Goede Doelen binnen gezondheid en welzijn. Door de snelle groei van beide loterijen is de doelstelling van in totaal €10 miljoen omzet ruimschoots overschreden.

FAIRSHARE Nederland is een besloten vennootschap met drie Nederlandse aandeelhouders. Eind 2021 werd er door een betrokken operationeel team van 10 fte’s aan de verdere groei van de loterijen gewerkt. Het hoofdkantoor van FAIRSHARE is gevestigd in Amsterdam-Duivendrecht.

De omgeving van FAIRSHARE

De wereld van kansspelen is in rap tempo aan het veranderen. Digitalisering heeft gezorgd voor een veranderende productvraag en ander speelgedrag. De benodigde wetgeving om dit in de juiste banen te leiden is gereed. Dankzij de wet Kansspelen op Afstand (KOA)  kunnen vanaf 1 oktober 2021, online kansspelen legaal aangeboden worden in Nederland. De ontwikkeling van de wet- en regelgeving rondom loterijen blijft daarbij helaas wat achter.

Hoewel qua spelersprofiel en consumentenbehoefte wezenlijk afwijkend van de onlinespelers is ook de loterijmarkt voorzichtig, maar onomkeerbaar aan het veranderen. FAIRSHARE is daar een exponent van. De totale markt laat ook in 2021 een omzetgroei zien. Echter de potentiele ruimte in de markt is volgens FAIRSHARE vele malen groter.

FAIRSHARE is dan ook blij met de onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe ordening en inrichting van de loterijmarkt. Wij zijn nog steeds een groot voorstander van een stelsel met een gelijk speelveld voor alle aanbieders. Een stelsel met voldoende oog voor zowel de belangen van de spelers, als die van de Goede Doelen. Een speelveld zonder uitzonderingen, (staats)monopolies of dubbelrollen, maar wél met een verplichte afdracht richting Goede Doelen. Vanzelfsprekend met instandhouding van de uitgangspunten van het kansspelbeleid en afdoende toezicht daarop. Want alleen dan kan de afdracht aan Goede Doelen worden gewaarborgd en zijn wij uiteindelijk in staat onze missie te verwezenlijken.

Onze ambities zijn ondanks de  huidige maatschappelijke uitdagingen, overeind gebleven. FAIRSHARE heeft haar groeidoelstelling in 2021, ondanks de onzekere tijd, gehaald. Het bestuur ziet het als haar taak om samen met het team en alle stakeholders, de organisatie ook de komende jaren door deze uitdagende tijden te loodsen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, samen met onze partners, ook deze uitdaging aankunnen en onze groei in de loterijen kunnen voortzetten.

Visie, missie en onze strategie

FAIRSHARE is ontstaan vanuit de gedachte dat de loterijmarkt nog een groot onbenut potentieel biedt voor afdrachten richting Goede Doelen. Alleen wanneer we het anders doen, richting Goede Doelen, spelers en de overige stakeholders zijn we in staat dit potentieel te benutten. 

Onze ambities zijn groot, onze missie bijpassend: structurele loterij-inkomsten voor alle Goede Doelen in Nederland toegankelijk maken. Dit door het bieden van leuke, toegankelijke en spannende loterijen. We streven er daarbij nadrukkelijk naar om een aanvulling te zijn op het bestaande aanbod, en daarmee een aanvulling van vele miljoenen op de bestaande loterij-inkomsten voor Goede Doelen. Gerealiseerd op een verantwoorde en transparante manier, vanuit onze kernwaarden en normen: openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Binnen FAIRSHARE vinden wij het daarom belangrijk dat zowel de consument als de Goede Doelen op een heldere, leuke en fatsoenlijke manier onderdeel uit blijven maken van de loterijen van FAIRSHARE. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en stellen nadrukkelijk een maximum aan de inleg van deelnemers. Deelnemen moet een spelletje blijven. Bovendien vinden wij het van groot belang dat de deelnemer zelf kiest naar welk Goede Doel zijn of haar afdracht gaat. Onze loterijen fungeren daarbij als platform.

De afgelopen jaren hebben wij dit alles gerealiseerd met zeer betrokken Goede Doelen. Doelen met vertrouwen en lef, gemotiveerde wervers, een operationeel team en een aantal externe experts. Met elkaar hebben we aangetoond dat er groei zit in de Nederlandse loterijmarkt. De komende jaren zullen we dat blijven doen!

Strategische doelstellingen en voortgang

Voor het jaar 2022 houden we de doelstellingen aan die we eerder hebben geformuleerd. Per strategische doelstelling treft u hieronder kort de voortgang.

Groei loterij:

  • Zowel in aantallen deelnemers, omzet en in propositie laten de loterijen een gezonde groei zien.

Groei afdracht Goede Doelen:

  • Het aantal Goede Doelen is toegenomen en de afdrachten namens de spelers is enorm gegroeid.

Stabiele organisatie:

  • Het team is stabiel en groeit in kennis en kunde, de financiële positie is door de groei aanzienlijk verbeterd.

Resultaten

FAIRSHARE heeft als doel een zo hoog mogelijke afdracht te realiseren voor zo veel mogelijk Goede Doelen. Dit terwijl de spelers zich als supporter betrokken voelen bij de door hen gekozen doelen en zich ook als speler bij ons gewaardeerd en thuis voelen. Daarbij staat verantwoord spelen voorop en is ons beleid gebaseerd op het Nederlandse kansspelbeleid. De uitgangspunten:

  • Consumentenbescherming, met extra aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen;
  • Het tegengaan van kansspelverslaving en excessief speelgedrag;
  • Het voorkomen van illegale en criminele activiteiten.

Ons team is zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheden en zij worden hier regelmatig op geattendeerd en in getraind. Ook in 2022 zullen we hieraan onverminderd aandacht besteden, mede met behulp van onze gedegen reglementen en procedures. Belangrijk onderdeel daarvan is de aandacht die we besteden aan integriteit en privacy. Zo zijn de systemen gebouwd vanuit het principe “privacy by design”, voldoen we optimaal aan de AVG en worden medewerkers actief getraind en betrokken bij dit en andere relevante onderwerpen. Vanzelfsprekend zijn ook onze winnaars volledig anoniem.

In 2021 heeft de nadruk gelegen op groei door het verder uitbouwen van het aantal deelnemers aan de loterijen Lot of Happiness en Care a Lot en het aansluiten van Goede Doelen. Een groei met onze kernwaarden als leidraad. Dit alles vanuit een groeiende, maar ‘lean’ operatie.

Het bewaken en inrichten van de interne en externe organisatie en het voldoen aan en waar mogelijk zelfs overtreffen van de verplichtingen en voorwaarden van de vergunning zijn en blijven binnen de operatie belangrijke aandachtspunten.

Lot of Happiness

De Lot of Happiness loterij van FAIRSHARE richt zich op het genereren van fondsen voor Goede Doelen. Doelen die kinderen die het niet makkelijk hebben ondersteunen. Met KiKa en Make A Wish Nederland als partner vanaf dag één, hadden we ons geen betere start kunnen wensen. Daaropvolgend hebben ook Strong Babies, CliniClowns, Opkikker, Just in Time 4 Heroes, Onky Donky en BIO Vakantieoord hun vertrouwen in FAIRSHARE uitgesproken en zich bij het platform aangesloten. Tevens zijn wij een beneficianten contract overeengekomen met Stichting Kinderen op één.

In 2021 heeft FAIRSHARE in totaal 16 trekkingen uitgevoerd voor de Lot of Happiness loterij. De 12 maandelijkse trekkingen vonden plaats op iedere tweede maandag van de maand. Op iedere vierde maandag van de maanden maart, juni, september en december, vond een speciale kwartaaltrekking plaats: De grote Goede Doelen trekking.

Voor de verkoop van Lot of Happiness loten is in 2021 primair gebruik gemaakt van verkoop via een gemotiveerde groep van goed getrainde huis-aan-huis verkopers. Dit wordt in een steeds grotere mate ondersteund door werving via eigen online- en social mediacampagnes.

Care a Lot

De Care a Lot loterij van FAIRSHARE richt zich op het genereren van fondsen voor Doelen die de gezondheid en gezonde levensstijl van de Nederlander ondersteunen. In het eerste jaar hebben we een aantal mooie Goede Doelen mogen verwelkomen. Stichting ALS, Voeding Leeft, Nationaal MS Fonds, Team Alzheimer en Huidfonds hebben bijna allemaal vanaf het begin hun vertrouwen in FAIRSHARE uitgesproken en zich bij het platform aangesloten. In 2021 hebben we goede doelen Ouderenfonds, Vier het Leven, Casper en Oopoeh mogen toevoegen.

Op basis van onze inspanningen verwachten we in 2022 nieuwe Doelen te mogen verwelkomen en onze intensieve samenwerking met bovenstaande Doelen verder uit te breiden.

In 2021 heeft FAIRSHARE in totaal 12 trekkingen uitgevoerd voor de Care a Lot loterij. De trekkingen vonden plaats op iedere eerste maandag van de maand.

Voor de verkoop van Care a Lot loten is in 2021 primair gebruik gemaakt van verkoop via samenwerkingsactiviteiten met de aangesloten Goede Doelen en telemarketing. Dit is fors ondersteund door eigen online en social mediacampagnes.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Ook in het boekjaar 2021 werden we geconfronteerd met het COVID-19 virus.  Het kabinet heeft naar aanleiding daarvan in 2021 wederom een groot aantal maatregelen genomen die het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. FAIRSHARE heeft o.a.daarom bijvoorbeeld in december besloten om alle huis-aan-huis werving tijdelijk te staken ondanks dat FAIRSHARE daarmee een belangrijke bron voor het werven van nieuwe spelers verliest is de nationale gezondheid voor FAIRSHARE natuurlijk altijd een eerste prioriteit.

Mede op basis van deze keuze zijn we de inspanningen in alternatieve vormen van werving verder gaan blijven ontwikkelen. Bovendien hebben we een aantal nieuwe proposities in ontwikkeling genomen die voor deze specifieke kanalen zijn ontworpen. De resultaten zijn zeer bemoedigend en zullen in 2022 verder ontwikkeld worden als een alternatief voor huis-aan-huis werving.

FAIRSHARE heeft in 2021 geen beroep gedaan op enige subsidie of regeling die de overheid in verband met de COVID-19 uitbraak aan het bedrijfsleven ter beschikking stelde.

De aandeelhouders van FAIRSHARE hebben aangegeven zo nodig aanvullende financiering op afroep beschikbaar te hebben ter waarborging van de continuïteit. Vooralsnog verwacht FAIRSHARE hier ook in 2022 geen gebruik van te hoeven maken.

Financiële ontwikkeling

In 2021 zijn er in totaal 28 trekkingen uitgevoerd, die allen plaatsvonden ten kantore van Notaris Van Rhijn in Zeist. De totale omzet van deze trekkingen in 2021 bedroeg circa € 16,3mln. Een groei van maar liefst 68% ten opzichte van vorig jaar. Een mooi resultaat in een moeilijke tijd. De groei zal zich de komende jaren naar verwachting blijven voortzetten.

De afdracht aan Goede Doelen bedroeg in 2021 bijna € 8,2mln. Dat is 50% van de totale loterij omzet en ruim meer dan de minimaal 40% verplichte minimale afdracht.

Daar bovenop hebben we heel veel deelnemers blij kunnen maken met fantastische prijzen.

In 2021 is vol ingezet op groei. We hebben de in 2020 ingezette investeringen in marketing- en salesactiviteiten doorgezet in 2021. Deze investering heeft geleid tot een sterke omzetgroei in 2021. Door de organisatie lean te houden is het FAIRSHARE gelukt om ook dit jaar positief af te sluiten. Een mooi resultaat voor een snelgroeiende scale-up. De winst is in het boekjaar 2021 uitgekomen op circa € 250k. Het eigen vermogen is hierdoor per ultimo 2021 aanzienlijk verbeterd en laat nu een positief saldo zien van circa € 300k. Het positieve resultaat wordt in 2022 weer ingezet om verdere groei in proposities te financieren. 

Doordat de vlottende activa (inclusief liquide middelen) de kortlopende schulden ruimschoots overtreffen is de current ratio 1.23. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) is 0.19.

Een en ander is volledig verklaarbaar bij een organisatie die zijn activiteiten aan het uitbreiden is en fors in groei investeert en waarbij zo’n € 698k aan afdrachten ten behoeve van Goede Doelen op de balans staan. Beide ratio’s laten daarbij een aanzienlijke verbetering zien ten opzichte van 2020. Wij verwachten dat de ratio’s de komende jaren blijven verbeteren.

Een vergund loterijbedrijf als FAIRSHARE heeft aan de ene kant de doelstelling om van de omzet in de loterij(en) zoveel mogelijk te kunnen overmaken aan de beneficianten/Goede Doelen/deelnemers en aan de andere kant om een gezonde bedrijfsvoering te volgen en zodoende een gezonde organisatie te zijn en blijven. Ook in zwaardere tijden. 

Naar verwachting zal in 2022 een negatief resultaat gerealiseerd worden vanwege verdere investering in groei door middel van verscheidende werfkanalen. Het huidige eigen vermogen kan deze groei weerstaan en daarmee voorzien in de mogelijkheid om de loterijen ten behoeve van de beneficianten te continueren.

FAIRSHARE streeft naar een eigen vermogen van minimaal 7,5% van het balanstotaal de komende jaren.

Naar verwachting zal in 2022 door de investeringen in de organisatie, marketing en werving een negatief  resultaat gerealiseerd worden. Dit stelt FAIRSHARE in staat tot verdere uitbouw in de daarop volgende jaren en daarmee de doelstelling van 7,5% vasthouden. Dit eigen vermogen kan dan in het geval van tegenslagen, pandemieën en andere mogelijke negatieve evenementen voorzien in de mogelijkheid om de loterijen ten behoeve van de beneficianten te continueren.

Financiële waarborg

Teneinde de belangen van de Goede Doelen en deelnemers te optimaliseren en te beschermen heeft FAIRSHARE, al voor de start van de loterij, de onafhankelijke Stichting Beheer Loterijgelden opgericht. Op de bankrekening van deze onafhankelijke Stichting komen alle inleggen van de loterijdeelnemers binnen. De onafhankelijke Stichting waarborgt dat alle betaalde inleggelden gereserveerd worden. Ook wordt vanuit de Stichting gezorgd voor uitbetaling aan de goede doelen.

De Stichting Beheer Loterijgelden

De Stichting Beheer Loterijgelden heeft zich het volgende tot doel gesteld:

  • Reserveert het met de beneficianten overeengekomen deel van de omzet (wettelijk minimum 40% vanaf 2020) van de betaalde loten voor de beneficianten van de loterij. Het Goede Doel ontvangt, direct vanuit de stichting, 14 dagen na de trekking 90% van het voor hun geoormerkte bedrag. De overige 10% (minus storneringen) wordt per kwartaal, na de storneringsperiode (56 dagen) overgemaakt aan de Goede Doelen. Hierdoor ontvangen de Goede Doelen het gehele jaar door een continue stroom van gelden voor hun sociale activiteiten.
  • Beheert de inleg ten behoeve van de gewonnen geldprijzen voor de deelnemers en maakt dit over aan FAIRSHARE, zodat FAIRSHARE dit bedrag direct kan overdragen aan de prijswinnaars.
  • Beheert het exact verschuldigde bedrag aan Kansspelbelasting (maandelijks termijn) en maakt dit over aan FAIRSHARE, zodat FAIRSHARE dit bedrag direct kan overdragen aan de Belastingdienst.

FAIRSHARE beschikt enkel over gelden ter dekking van de kosten van de organisatie.

Risico’s en risicomanagement

Overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden beschikt FAIRSHARE over een adequaat compliance beleid onder leiding van een compliance officer. Een belangrijk component van het compliance beleid is de jaarlijkse risicoanalyse. In 2021 voldeed FAIRSHARE op het gebied van compliance wederom aan alle gestelde eisen.

Eventuele risico’s inzake financiering van de onderneming als gevolg van de voorgenomen investeringen in 2022 zijn geminimaliseerd door het feit dat de aandeelhouders zich hebben gebonden om de noodzakelijke financiering te blijven verstrekken. Het positieve resultaat van 2021 draagt bij aan de continuïteit van FAIRSHARE.  Ook de winstcijfers van de voorgaande jaren ondersteunen de verwachting dat de onderneming het positief eigen vermogen zal kunnen laten groeien.

Reputatie risico FAIRSHARE Loterijen

FAIRSHARE heeft als doelstelling fondsen te werven voor Goede Doelen. Om reputatierisico te voorkomen is het daarom van groot belang dat dat de operationele processen goed en vakkundig worden uitgevoerd. Die verplichting heeft FAIRSHARE naar de beneficianten, de deelnemers en alle andere stakeholders. Alle operationele processen, procedures en het risicobeleid zijn hierop ingericht. In 2022 zal wederom een extern compliance bureau worden ingezet, om naleving van de afspraken en wet- en regelgeving te controleren bij onze wervingspartners.

Het FAIRSHARE Loterijsysteem is belangrijk in de verwerking van de loterijgegevens. Zo beheert het loterijsysteem gegevens van deelnemers, incasso’s, trekkingen, uitkeringen aan prijswinnaars en privacy van de deelnemers. Indien er incidenten met het loterijsysteem plaatsvinden, bestaat het risico op reputatieschade. Om deze risico’s zo klein en beheersbaar mogelijk te houden zijn beheersmaatregelen ingevoerd, waaronder een incidentenregeling.

Verder worden alle aanpassingen aan het loterijsysteem eerst uitvoerig getest voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd in het systeem.Daarnaast zorgt onze externe auditor (Gaming Laboratories International: GLI) voor een reguliere controle en toetsing van de systemen.

Systeem audits

Ook over 2021 heeft FAIRSHARE een IT systeem audit door Gaming Laboratories International GLI laten uitvoeren. In de auditrapportage bevestigen de onafhankelijke auditeurs van GLI dat het systeem van Fairshare volledig voldoet aan alle in de vergunning genoemde eisen.

De audits vonden met goed gevolg plaats en het systeem voldeed hiermee aan de relevante artikelen van de vergunning.

Artikel F3 van de vergunning schrijft voor dat de vergunninghouder verplicht is alle IT-processen met betrekking tot het prijzenschema, de deelname- en deelnemersadministratie, het spelresultaat, en de uitbetaling aan de winnaars te onderwerpen aan een jaarlijkse controle. In de audit van 2021 zijn bovengenoemde processen nogmaals beoordeeld en goed bevonden door GLI.

GLi heeft ook in 2021 tweemaal een trekking van de loterij live bijgewoond om te controleren of alle processen rondom de trekking conform de processen wordt uitgevoerd en of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de door GLI geteste RNG. Beide tests zijn met goed gevolg afgerond.

Vooruitzichten 2022

Ondanks de onzekere tijden blijft FAIRSHARE doorbouwen en zal de focus in 2022 voor een groot deel liggen in een verdere professionalisering van de organisatie en processen. Daarnaast blijft FAIRSHARE investeren in de uitbreiding van het aantal spelers, beneficianten en verkoopkanalen. Zo zal er meer aandacht komen voor de (veilige) verkoop via internet en telemarketing. Ook zal FAIRSHARE haar marketinginspanningen vergroten. 

De directie heeft een prognose opgesteld voor 2022 van €20 miljoen omzet, wat een groei van ruim 22% zal betekenen.

Ook in 2022 gaan we met zijn allen weer vol voor de successen van de loterijen, Goede Doelen en deelnemers!

De directie, Amsterdam 12 mei 2022

De heer R. Reizevoort                         De heer R.C.M. van Dijk  

 

 

 

Voor meer informatie klik hier.