Deelnemers reglement

 

INHOUD

Contactgegevens

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Organisatie
Artikel 3: Toepasselijkheid deelnemersreglement
Artikel 4: Voorwaarden voor deelname
Artikel 5: Deelname via abonnement
Artikel 6: Deelname via elektronische weg (e-commerce)
Artikel 7: Speelwijze
Artikel 8: Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname
Artikel 9: Inleg
Artikel 10: Geldigheid en annulering deelname
Artikel 11: Prijzenpakket en trekking van de winnende lotnummers
Artikel 12: Speelgeheim
Artikel 13: Toekenning van de prijzen
Artikel 14: Kansspelbelasting
Artikel 15: Afdracht loterijopbrengst
Artikel 16: Afgelasting of uitstel
Artikel 17: Verval van het recht op uitbetaling van een prijs
Artikel 18: Onvoorziene gevallen
Artikel 19: Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens
Artikel 20: Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 21: Klachtenregeling
Artikel 22: Geschillen en beroep
Artikel 23: Wijziging reglement
Artikel 24: Slotbepaling

Contactgegevens

FAIRSHARE Nederland B.V.
Entrada 100
1114 AA  Amsterdam
Telefoon: 085 303 64 81
Website: www.fairsharenederland.nl
E-mail: info@fairsharenederland.nl

Artikel 1: Algemeen

1.Het is FAIRSHARE Nederland B.V. (hierna: FAIRSHARE) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen toegestaan loterijen te organiseren, die niet zijn:

a. staatsloterijen, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid van de wet;
b. instantloterijen, zoals bedoeld in artikel 14a, tweede lid van de wet;
c. lotto’s zoals bedoeld in artikel 27a, tweede lid van de wet.

2. Eenieder die deelneemt aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen is gebonden aan de bepalingen van dit reglement en de eventueel ter uitvoering hiervan gegeven voorschriften.

Artikel 2: Organisatie

1. FAIRSHARE is statutair gevestigd te Amsterdam, onder KvK-nummer 64769542 en treedt op als rechthebbende en beheerder van de door de Kanspelautoriteit verstrekte meerjarige kansspel­vergunning, met kenmerk 10339, voor de te organiseren loterijen.

2. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat FAIRSHARE voldoet aan de wettelijke voorschriften en de voorwaarden verbonden aan de voor het organiseren van de loterijen verleende vergunning.

Artikel 3: Toepasselijkheid deelnemersreglement

1. Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle loterijen die door FAIRSHARE georganiseerd worden onder de meerjarige loterij­vergunning met kenmerk 10339.

2. Indien een of meer bepalingen in dit deelnemersreglement nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van het deelnemersreglement onverkort van kracht.

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

1. Deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen staat open voor alle natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder en voor rechtspersonen. Indien een minderjarige deelnemer, minder dan achttien (18) jaar, die ten onrechte als meerderjarige aan de loterij heeft deelgenomen, een prijs wint, dan wordt die niet uitgekeerd.

2. De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen:

a. personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar;
b. personen die niet woonachtig zijn in Nederland en niet in het bezit zijn van een Nederlands bankrekeningnummer;
c. personen die het beleid van FAIRSHARE (mede) bepalen;
d. de uiteindelijk belanghebbende(n) van FAIRSHARE;
e. leidinggevenden en personen op sleutelposities van FAIRSHARE;
f. personen die betrokken zijn bij de trekkingen en de prijsbepaling, waaronder de notaris.

3. Deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen is mogelijk via online (e-commerce) en via fysieke verkoopkanalen.

4. Deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen krijgt invulling door het betalen van de prijs van een lot, ook wel de inleg genoemd. Deelnemers kunnen met meerdere loten aan een loterij deelnemen.

5. FAIRSHARE vindt dat meedoen aan de loterij een spel moet blijven. Daarom is het aantal loten per deelnemer aan een maximum gebonden. Iedere deelnemer mag maximaal met drie (3) loten per trekking meedoen.

6. De deelnemer betaalt de inleg onmiddellijk en onherroepelijk door automatische incasso van de geregistreerde IBAN (rekeningnummer) van de deelnemer van het verschuldigde bedrag op de IBAN (NL35INGB0008146614) van Stichting Beheer Derdengelden FAIRSHARE (KvK-nummer 67822746).

7. Indien betaling van de inleg niet, niet volledig of niet onherroepelijk heeft plaatsgevonden, is geen sprake van deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een prijs.

Artikel 5: Deelname via abonnement

1. Aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen kan worden deelgenomen via een abonnement. De deelnemer verleent in dat geval een machtiging aan FAIRSHARE voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag ten laste van zijn of haar IBAN (rekeningnummer).

2. Deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen via abonnement is uitsluitend mogelijk op basis van de door FAIRSHARE te verstrekken deelnamebevestiging en nadat de Stichting Beheer Derdengelden FAIRSHARE, tenminste twee (2) dagen voorafgaand aan de desbetreffende trekking, het verschuldigde bedrag via automatische afschrijving heeft geïncasseerd.

3. Indien de automatische afschrijving, om welke reden ook, niet is geïncasseerd, of de afschrijving ten behoeve van de door FAIRSHARE te organiseren loterij door de deelnemer of de bankinstelling is teruggeboekt, dan vervalt de deelname. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een eventueel gewonnen prijs.

4. FAIRSHARE vraagt voor deelname via elektronische weg ten behoeve van registratie en verwerking een aantal persoonsgegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (rekeningnummer), telefoonnummer en emailadres.

5. FAIRSHARE verlangt voor deelname via een abonnement, voorafgaand aan de te verstrekken deelnamebevestiging en de eerste incasso, via de bank van de deelnemer zijn of haar iDIN-identificatie.

6. Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan neemt FAIRSHARE contact op met de deelnemer en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

7. Het opgegeven IBAN kan alleen worden gewijzigd door het opsturen van een kopie van een geldig identiteitsdocument en van een bewijs dat de bankrekening op naam staat van de deelnemer naar FAIRSHARE.

8. Een machtiging voor automatische incasso wordt verleend tot wederopzegging. Bij een aaneengesloten kennismakingsperiode van maximaal zes (6) maanden is een machtiging tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 6: Deelname via elektronische weg (e-commerce)

1. Voor deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen langs elektronische weg gelden dezelfde bepalingen als voor de andere wijzen van deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen.

2. FAIRSHARE vraagt voor deelname via elektronische weg ten behoeve van registratie en verwerking een aantal persoonsgegevens van de deelnemer, waaronder naam, adres, geboortedatum, IBAN (rekeningnummer), telefoonnummer en emailadres.

3. FAIRSHARE verlangt voor deelname via electronische weg, en de eerste incasso, via de bank van de deelnemer zijn of haar iDIN-identificatie. Daarna kan pas een deelnamebevestiging verstrekt en ontvangen worden.

4. Indien een nieuwe deelnemer bankiert bij een bank die niet bij iDIN is aangesloten, dan neemt FAIRSHARE contact op met hem of haar en vraagt om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de aanmelding beëindigd.

Artikel 7: Speelwijze

FAIRSHARE kent bij de betaling van een lot aan elke deelnemer een uniek lotnummer toe. De deelnemer ontvangt bevestiging van zijn of haar deelname met een of meer loten via het betalings­kenmerk dat de deelnemer van zijn of haar eigen bank ontvangt. Tevens ontvangt de deelnemer, na de eerste geslaagde betaling, een bevestigingsmail van de loterij, met de unieke lotnummer(s).Indien er geen tijdige of volledige betaling heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op deelname en het verkrijgen van een prijs.

Artikel 8: Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

1. Een aanvraag voor het deelnemen aan een door FAIRSHARE te organiseren loterij kan:

2. De deelnemer die een eenmalig lot koopt doet met één (1) trekking mee. De deelname stopt daarna automatisch.

3. De deelnemer die via een abonnement speelt, kan wijzigingen van dit abonnement doorgeven. De deelnemer die het abonnement wenst te wijzigen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de website aan FAIRSHARE kenbaar te maken, onder vermelding van het spelersnummer en het desbetreffende abonnement, zoals vermeld op eerdergenoemde deelnamebevestiging met de daarbij gewenste wijziging. FAIRSHARE zorgt ervoor dat de eerder verstrekte incassomachtiging wordt aangepast.

4 De deelnemer die via een abonnement speelt, neemt deel tot wederopzegging. De deelnemer die het abonnement wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk, telefonisch of via de website aan FAIRSHARE kenbaar te maken, onder vermelding van het spelersnummer en het desbetreffende abonnement, zoals vermeld op eerdergenoemde deelnamebevestiging. FAIRSHARE zorgt ervoor dat de eerder verstrekte incassomachtiging wordt beëindigd.

Artikel 9: Inleg

1. FAIRSHARE vermeldt de prijs van een deelnamebewijs, ook wel de inleg genoemd, op het fysieke deelnamebewijs (voor zover van toepassing) en op de website van FAIRSHARE (www.fairsharenederland.nl).

2. De prijs van een deelnamebewijs wordt tijdig vóór de verkoop­periode via de website van FAIRSHARE (www.fairsharenederland.nl) bekend gemaakt en bedraagt maximaal dertig euro (€ 30).

3. De inleg voor de door FAIRSHARE georganiseerde loterij (‘Lot of Happiness’) bedraagt €12,50 per trekking. Er zijn op jaarbasis zestien (16) betaalde trekkingen. Twaalf (12) maandtrekkingen op iedere tweede maandag van de maand en vier (4) zogeheten kwartaaltrekkingen op iedere vierde maandag van de maand in de maanden maart, juni, september en december.

Artikel 10: Geldigheid en annulering deelname

1. Deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen is geldig nadat de deelnemer de kosten van een of meerdere loten, waarmee hij of zij speelt, heeft betaald en hem of haar daarvan een bewijs is verstrekt.

2. Deelname aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen is alleen geldig als deze is geregistreerd in de centrale computer van FAIRSHARE. Indien de gegevens op het deelname- of betalingsbewijs afwijken van de in de centrale computer opgeslagen gegevens, dan gelden uitsluitend de in de centrale computer opgeslagen gegevens.

3. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude behoudt FAIRSHARE zich het recht voor om een of meerdere deelnames of deelnemers te weigeren of deelnames ongeldig te verklaren.

4. Eventuele annulering van een deelname kan:

  • schriftelijk: FAIRSHARE Nederland B.V., Entrada 100, 1114 AA Amsterdam;
  • telefonisch: 085-130 34 75;
  • via e-mail: info@fairsharenederland.nl;

5. Annulering van een deelname aan een specifieke loterij kan uitsluitend plaatsvinden voordat de Stichting Beheer Derdengelden FAIRSHARE het verschuldigde bedrag via automatische afschrijving heeft geïncasseerd.

6. De deelnemer dient ervoor te zorgen voldoende saldo op zijn of haar rekening te hebben voor de kosten van een of meerdere loten waarmee hij of zij speelt. FAIRSHARE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een niet gelukte incasso als gevolg van te weinig saldo op de IBAN (rekeningnummer) van de deelnemer.

Artikel 11: Prijzenpakket en trekking van de winnende lotnummers

 

  • Prijzenpakket

1. FAIRSHARE maakt het bij de desbetreffende loterij behorende prijzenpakket voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen bekend via haar eigen website (www.fairsharenederland.nl)

2. Het prijzenpakket van door FAIRSHARE te organiseren loterijen kan bestaan uit geldprijzen, prijzen in natura, of een combinatie daarvan. Het prijzenpakket kan zowel gegarandeerde als niet gegarandeerde prijzen bevatten.

3. FAIRSHARE reikt prijzen boven de €5.000 en prijzen in natura uit op een nader, in overleg met de prijswinnaar(s), vast te stellen wijze. De overige geldprijzen worden automatisch bijgeschreven op de IBAN (rekeningnummer) van de desbetreffende winnaar(s).

4. Uitsluitend lotnummers waarvoor de volledige inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn.

  • De trekking van de winnende lotnummers

1. De trekking van de winnende lotnummers gebeurt in het openbaar.

2. De trekking staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris. De notaris maakt proces-verbaal op van de trekking en de gevolgde procedure.

3. FAIRSHARE maakt de trekkingsdata bekend via in ieder geval haar eigen website (www.fairsharenederland.nl)

4. Bij de trekkingen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. De notaris stelt per trekking vast dat daarvan gebruik wordt gemaakt en dat alleen betaalde en geldige loten in de trekking voor de reguliere prijzenpot, dat is exclusief de Hoofdprijs, bij de prijsbepaling worden betrokken.

5. Het resultaat van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vast dat alle reguliere prijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers en legt dit vast in het proces-verbaal.

6. De trekking van de Hoofdprijs staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris. Bij de trekking wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. De trekking van de Hoofdprijs vindt plaats door een lotnummer te trekken uit het totaal aantal beschikbare loten, zowel verkochte als niet-verkochte loten. Het vallen van de Hoofdprijs is niet gegarandeerd.

Artikel 12: Speelgeheim

1. Winnaars van prijzen bij FAIRSHARE zijn anoniem. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke instemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

2. FAIRSHARE kan winnaars van de Hoofdprijs vragen mee te werken aan publiciteitsactiviteiten voor FAIRSHARE. De deelnemer is te allen tijde vrij om dat te weigeren.

Artikel 13: Toekenning van de prijzen

1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat FAIRSHARE beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Iedere prijswinnaar krijgt zijn of haar prijs automatisch toegestuurd, wanneer de loterij over deze gegevens beschikt.

2. Voordat prijzen boven de € 2.000,- worden uitgekeerd, vindt een extra controle van leeftijd en identiteit plaats. Daarbij wordt geverifieerd of de prijswinnaar (bij het aanschaffen van het deelnamebewijs) 18 jaar of ouder is en voldaan heeft aan alle eisen om een geldige deelnemer te zijn, alvorens tot uitbetaling over te gaan.
Bij de controle neemt FAIRSHARE contact op met de deelnemer en vraagt hem of haar om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Blijkt men jonger dan achttien (18) jaar, wordt het document niet verstrekt of lijkt dit niet authentiek, dan wordt de uitbetalingsprocedure beëindigd

3. Winnaars van de hoofdprijzen (vanaf € 5.000,-) kunnen worden uitgenodigd op het kantoor van FAIRSHARE in Amsterdam. Legitimatie aan de hand van een geldig identiteitsdocument is daarbij verplicht.

4. Bij de door FAIRSHARE te organiseren loterijen hoeft een deelnemer zijn of haar prijs niet te claimen. FAIRSHARE zal de prijs binnen eenentwintig dagen na de trekking bij de prijswinnaar (laten) afleveren of deze per e-mail of telefonisch informeren over de wijze waarop hij of zij de prijs kan verkrijgen.

5. FAIRSHARE maakt de prijswinnende lotnummers tevens bekend via haar website.

6. FAIRSHARE informeert de winnaars via e-mail over de door hen gewonnen prijzen in natura en hoe die worden afgeleverd. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

7. Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats.

Artikel 14: Kansspelbelasting

1. Prijzen boven € 449,- worden met de wettelijk vastgestelde kansspel­belasting belast.

2. FAIRSHARE neemt bij de door haar te organiseren loterijen de kansspelbelasting voor prijzen in natura voor eigen rekening en draagt deze af aan de Belastingdienst.

3. Op geldprijzen waarover kansspelbelasting verschuldigd is, houdt FAIRSHARE de belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Artikel 15: Afdracht loterijopbrengst

1. FAIRSHARE organiseert loterijen waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan doelen van algemeen belang. Ten minste 80% daarvan komt ten goede aan begunstigden die de Belastingdienst heeft aangewezen als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).De bij FAIRSHARE aangesloten goede doelen kunnen onder andere, maar niet alleen, actief zijn op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en natuur en milieu.

Artikel 16: Afgelasting of uitstel

1. FAIRSHARE is gerechtigd een loterij geheel of gedeeltelijk af tegelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan niet kan worden gegarandeerd. Het besluit hierover dient vóór de geplande trekking aan de met het toezicht belaste notaris te worden gemeld. Dit besluit wordt per omgaande via de website van FAIRSHARE bekend gemaakt. De reeds betaalde inleg wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 17: Verval van het recht op uitbetaling van een prijs

1. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één (1) jaar na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

Artikel 18: Onvoorziene gevallen

1. In gevallen waarin het reglement, naar het oordeel van FAIRSHARE, niet of niet duidelijk voorziet, beslist FAIRSHARE

Artikel 19: Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

1. Om te kunnen deelnemen aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen verstrekt de deelnemer vrijwillig persoonsgegevens. Deelnemen betekent dat de deelnemer instemt met de voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit deelnemersreglement.

2. FAIRSHARE respecteert de privacy van de deelnemer en de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens en houdt zich bij het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevens­bescherming van de Europese Unie.

3. FAIRSHARE heeft de bescherming van de privacy van de deelnemer uitgewerkt in haar Privacyverklaring. De verklaring is te vinden op de website van FAIRSHARE (www.fairsharenederland.nl).

Artikel 20: Aansprakelijkheid en overmacht

1. FAIRSHARE is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:

  • onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
  • storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
  • eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
  • het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterijen;
  • overige door derden verrichtte handelingen.

Artikel 21: Klachtenregeling

1.Een deelnemer kan zijn of haar bezwaren over de dienstverlening van FAIRSHARE kenbaar maken overeenkomstig de klachtenregeling van FAIRSHARE. De klachtenregeling is te vinden op de website van FAIRSHARE (www.fairsharenederland.nl/klachtenregeling).

Artikel 22: Geschillen en beroep

1. De overeenkomst met de deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomend uit of verband houdend met overeenkomsten met de deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 23: Wijziging reglement

1. FAIRSHARE informeert de Kansspelautoriteit onverwijld over wijzigingen van het reglement.

2. FAIRSHARE maakt wijzigingen van het reglement, alvorens in werking te treden, bekend via haar website. Op wijzigingen kan eerst beroep worden gedaan na inwerkingtreding.

Artikel 24: Slotbepaling

1. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Deelnemersreglement FAIRSHARE 2018’.

2. Een exemplaar van dit reglement is gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van FAIRSHARE of te downloaden via de website van FAIRSHARE (www.fairsharenederland.nl).