Trekkingsprocedure

1. Inleiding

De Kansspelautoriteit heeft FAIRSHARE Nederland B.V. (hierna: FAIRSHARE) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen vergunning verleend voor het organiseren van ‘goede doelen loterijen’. De vergunning, met kenmerk 10339, heeft een looptijd van vijf jaar.

Overeenkomstig artikel A.4 van de vergunning dient FAIRSHARE het trekkingsproces van de vergunde loterijen inzichtelijk te maken en daartoe een trekkingsprocedure op te stellen. FAIRSHARE dient de trekkingen in Nederland te verrichten.

De trekking van de door FAIRSHARE te organiseren loterijen vormt de afsluiting van het verkooptraject van de deelnamebewijzen (hierna: de loten) en is de opmaat voor één van de doelen van de loterij: het vaststellen van de prijswinnaars en het bekend maken van de getrokken prijzen. FAIRSHARE heeft om de betrouwbaarheid en integriteit van de trekkingsprocedure te waarborgen een aantal procedures vastgelegd in voorliggend document, de Trekkingsprocedure FAIRSHARE. De procedure geeft invulling aan bovenstaande verplichting van de vergunning.

2. De procedure

2.1 Algemeen

Bij ieder onderdeel in de trekkingsprocedure is zowel intern als extern toezicht betrokken. Het externe toezicht valt onder verantwoordelijkheid van de notaris, die de handelingen onafhankelijk verricht. De notaris ziet toe op de trekking en bewaakt dat deze in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de vergunning. De notaris vertegenwoordigt daarmee de belangen van de deelnemers en van de toezichthouder, de Kansspelautoriteit.

De notaris gebruikt tijdens de trekking een vast protocol voor het toezicht op alle tijdens de trekking te verrichten handelingen. De feitelijke trekkingshandelingen worden uitgevoerd door een of meer medewerkers van FAIRSHARE.
De trekking vindt plaats ten kantore van de notaris en zijn openbaar. Zij kunnen op afspraak worden bijgewoond.

Voor de trekking wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. De programmatuur wordt vooraf gecontroleerd door een daartoe gecertificeerde onafhankelijke keuringsinstelling.

De notaris heeft de bevoegdheid om de trekking op elk gewenst moment te onderbreken, indien de trekking volgens de notaris is gecompromitteerd of dat dreigt te worden. De notaris stelt daarvan proces-verbaal op. De trekking wordt niet voortgezet, alvorens alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Het trekkingsproces volgt steeds hetzelfde schema. Alle handelingen worden door de geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur vastgelegd.

In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet, beslist de notaris.

2.2 Sluiting verkoop en aanvang van de procedure

De trekking van de Lot of Happiness loterij is iedere tweede (2e) maandag van de maand. Ieder kwartaal is er een extra trekking, de kwartaaltrekking. De kwartaaltrekking wordt verricht op iedere vierde (4e) maandag, in de maanden maart, juni, september en december.

Een eventuele wijziging van de trekkingsdatum zal voorafgaand aan de start van de verkoop van de loten via de website(s) van FAIRSHARE (www.lotofhappiness.nl) bekend worden gemaakt.

De systeembeheerder van FAIRSHARE legt de data en tijdstippen van de trekkingen vast in het trekkingssysteem. Na verificatie van de ingevoerde gegevens door een vertegenwoordiger van FAIRSHARE vormen data en tijdstippen vervolgens onlosmakelijk onderdeel van het systeem.

Uiterlijk drie dagen voor de trekking sluit de verkoop van loten voor de desbetreffende trekking. Daarna kunnen tot na deze trekking geen loten meer in het trekkingssysteem worden ingeladen. Vanaf dit moment is het dan ook niet meer mogelijk om loten te kopen, of loten (handmatig) toe te voegen aan de trekkingsdatabase.

Het systeem zal op de desbetreffende datum en tijd van de trekking de voor de trekking gevalideerde (geldig verkochte) loten verzamelen.

Als begin van de trekkingsprocedure logt een medewerker van FAIRSHARE in met een eigen en unieke toegangscode in het trekkingssysteem. Een medewerker van FAIRSHARE controleert samen met de notaris of de verkoop van de loten tijdig voor de trekking is beëindigd. De notaris stelt vast dat de verkoop is gesloten en legt dit vast.

Nadat de notaris heeft vastgesteld dat het verkooptraject is gesloten kan de trekking verricht worden door een medewerker van FAIRSHARE

2.3. De trekkingsprocedure

Een medewerker van FAIRSHARE start de trekking. De notaris controleert na de trekking of daarbij gebruik is gemaakt van de vooraf gecertificeerde programmatuur en legt dit vast.

Voorop staat dat de trekking van de loterij betrouwbaar is en het resultaat van toeval. Daartoe maakt FAIRSHARE gebruik van een geautomatiseerde ‘Random Nummer Generator’, die evenals het complete loterijsysteem, is getest door een daartoe gecertificeerde onafhankelijke keuringsinstelling. De ‘Random Nummer Generator’ levert de resultaten in willekeurige volgorde. De ‘Random Nummer Generator’ trekt op aangeven van een medewerker van FAIRSHARE het voor de loterij bepaalde aantal winnende lotnummers. De notaris ziet erop tot dat dit op correcte wijze gebeurt.

Alle prijzen vallen op hele loten. Er zijn evenveel winnende loten als er prijzen zijn. Voorafgaand aan de trekking ontvangt de notaris een overzicht van het totale prijzenschema voor de desbetreffende trekking.

Het bepalen van de Hoofdprijs vormt hierop een uitzondering. Deze wordt na afloop van de reguliere trekking getrokken uit alle voor de desbetreffende loterij beschikbare loten, dus ook de niet-verkochte loten.

De winnende lotnummers worden via een rapportage vanuit het systeem aan de notaris voorgelegd. De notaris controleert vervolgens of het aantal prijzen en lotnummers klopt en overeenkomt met de specificatie van de desbetreffende loterij en legt dit vast. In dat geval keurt de notaris de trekking goed, waarna de winnende lotnummers en bijbehorende prijzen via een unieke code gekoppeld worden aan de gegevens van de deelnemer die het desbetreffende lot gekocht heeft.
Het systeem maakt een trekkingsrapport aan. De notaris slaat dit trekkingsrapport op een USB stick op die de notaris in de kluis bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.

Na afloop van de trekking maakt de notaris een proces-verbaal van de trekking op en een Akte van inbewaringgeving voor de USB stick met de trekkingsuitslag.

Indien er tijdens de trekkingsprocedure problemen ontstaan, bijvoorbeeld door een haperend systeem, dan kan de notaris besluiten het proces te staken, totdat alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om de geconstateerde gebreken te herstellen. De notaris stelt daarvan verslag op.

Ter afsluiting van de trekkingsprocedure stelt de notaris proces-verbaal op. Daarin vermeldt de notaris in ieder geval, dat:

  • de Kanspelautoriteit FAIRSHARE voor het organiseren voor de loterij (in casu de trekking) een geldige vergunning heeft verleend;
  • voor de trekking gebruik is gemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur, die vooraf door een daartoe gecertificeerde onafhankelijke keuringsinstelling is gecontroleerd;
  • FAIRSHARE beschikt over een geldig en actueel deelnemersreglement, dat van toepassing is op de desbetreffende trekking;
  • het prijzenpakket dat in het trekkingssysteem is ingevoerd overeenkomt met het vooraf door FAIRSHARE gecommuniceerde prijzenpakket;
  • de trekkingsprocedure volgens de geldende voorwaarden is uitgevoerd;
  • de notaris de gevolgde trekkingsprocedure en -uitslag heeft goedgekeurd.

3. De bekendmaking van de trekkingsuitslag

FAIRSHARE maakt de trekkingsuitslag bekend via haar website (www.lotofhappiness.nl). Daarnaast ontvangen alle winnaars vanuit het centrale computersysteem een automatisch gegenereerd (digitaal) bericht, waarmee zij geïnformeerd worden over de door hen gewonnen prijzen.

Winnaars van prijzen bij FAIRSHARE zijn anoniem. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke instemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Deze trekkingsprocedure is op 17 december 2019 door het bestuur vastgesteld en treedt per direct in werking.