Statuten

De statuten van FAIRSHARE Nederland (FAIRSHARE) zijn zoals bij veel organisaties een onderdeel van de wettelijk verplichte oprichtingsakte. De wet vereist dat deze oprichting geschiedt bij authentieke notariële akte. De statuten van FAIRSHARE beschrijven onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de rechtspersoon.

Artikel 1 en 2 van de statuten van Fair Share Nederland (FAIRSHARE) luiden:

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: FAIRSHARE Nederland B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2: doel

De vennootschap heeft ten doel: organisatie van het vergunde kansspel voor Goede Doelen in de ruimste zin van het woord, waarbij:
1. de opbrengsten van het vergunde kansspel uitsluitend ten goede komen aan enig algemeen belang;
2. de door de onderneming verrichte activiteiten er uitsluitend op zijn gericht om de doelstellingen, bedoeld onder sub 1. te verwezenlijken.