Bestuursverslag FAIRSHARE NEDERLAND BV 2018

Algemeen

FAIRSHARE Nederland (FAIRSHARE) is in 2015 opgericht met als uitgangspunt dat het voor meer Goede Doelen in Nederland mogelijk moet worden om te profiteren van inkomsten uit Goede Doelen loterijen. Op 1 oktober 2017 heeft de Kansspelautoriteit FAIRSHARE een niet-incidentele loterijvergunning toegekend. Dit betreft een goededoelenloterij conform artikel 3 van de Wet op de kansspelen. 

Vanaf augustus 2018 is FAIRSHARE, na een tweetal IT-audits die medio 2018 hebben plaatsgevonden, haar vergunning gaan exploiteren met de introductie van Lot of Happiness loterij. Conform afspraak met Ksa zijn de verkoopinspanningen met enige terughoudendheid gestart.

FAIRSHARE Nederland is een besloten vennootschap met drie Nederlandse aandeelhouders.

Visie en ambitie 

We zijn ervan overtuigd dat FAIRSHARE als nieuwe toetreder tot de goede doelen loterijmarkt, zal zorgen voor een groei in deelnemers en afdracht naar goede doelen omdat we komen met vernieuwende en aantrekkelijke producten. 

Onze ambities zijn groot. FAIRSHARE wil binnen 5 jaar een top 3 niet-incidentele goede doelen loterij organisatie zijn. En daarmee een aanvulling van tientallen miljoenen op de bestaande loterij-inkomsten genereren. Hierbij zijn de consument, het goede doel en de overheid de belangrijkste stakeholders. Een organisatie ook waarbij op een verantwoorde en transparante manier inkomsten worden gegenereerd voor een groot aantal doelen. Hierbij streven wij ernaar om zo veel mogelijk goede doelen een kans te geven te participeren in de loterijen van FAIRSHARE. 

Binnen FAIRSHARE vinden wij het belangrijk dat zowel de consument als de goede doelen op een heldere, leuke en fatsoenlijke manier onderdeel uit blijven maken van de loterij(en) van FAIRSHARE. Daarbij gaan we aansluitend in op de vraag c.q. wensen aan zowel de kant van de consument als het goede doel. We maximeren daarbij nadrukkelijk de inleg van de deelnemers; het moet immers wel een spelletje blijven.

In 2018 hebben wij dit alles gerealiseerd met onze eerste Goede Doelen met vertrouwen en lef, een team van honderden super gemotiveerde loten-wervers, 5 (FTE) enthousiaste FAIRSHARE-medewerkers en een groot aantal externe experts. 

Ontwikkelingen

In de eerste 5 maanden van exploitatie heeft de nadruk voornamelijk gelegen op het verder bouwen en inrichten van de interne- en externe organisatie en het voldoen aan de verplichtingen en voorwaarden van de licentie. Daarnaast is er een voorzichtig begin gemaakt met de verkoop van de eerste loten.

In augustus 2018 lanceerde FAIRSHARE haar eerste loterij: Lot of Happiness. Een loterij die zich volledig richt op het genereren van fondsen voor goede doelen die kinderen die het niet makkelijk hebben ondersteunen. Met KiKa als launching partner en Make A Wish Nederland hadden we ons geen betere start kunnen wensen. 

In 2018 heeft FAIRSHARE in totaal 6 trekkingen uitgevoerd voor de Lot of Happiness loterij. Op jaarbasis heeft deze loterij 16 trekkingen. De trekking vindt plaats op iedere tweede maandag van de maand. Op iedere vierde maandag van de maanden maart, juni, september en december vindt een speciale kwartaal trekking plaats. 

Voor de verkoop van Lot of Happiness loten is in 2018 primair gebruik gemaakt van verkoop via een gemotiveerde groep van huis-aan-huis verkopers. En met succes! 

FAIRSHARE heeft daarbij, evenals de andere loterijen, de nodige hinder ondervonden van de nieuwe storneringsregels die zijn ingegaan. Deze nieuwe regels maakt het mogelijk aankopen binnen een periode van 56 dagen ongedaan te maken. Iets wat voorheen voor loterijen niet mogelijk was.

Goede doelen

In 2018 hebben de spelers van de Lot of Happiness loterij twee goede doelen: KiKa en Make-a-Wish – beiden met ANBI status – ondersteun. Deelnemers kunnen hun afdracht oormerken. Dit houdt in dat deelnemers zelf beslissen aan welk goed doel hun afdracht geschonken wordt.

KiKa 

KiKa is een stichting die zich inzet voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Kika heeft als doel gesteld om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Make-A-Wish Nederland

Make-A-Wish realiseert de allerliefste wens van jonge patiënten en hun omgeving om zo weer hoop en kracht te putten. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is. Een traject ook dat van A tot Z maatwerk is en daarmee impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maakt Make-A-Wish herinneringen die een leven lang mee gaan.

Financiële ontwikkeling

In 2018 zijn er 6 trekkingen uitgevoerd  die plaatsvonden ten kantore van Notaris Van Rhijn in Zeist. De totale omzet van deze 6 trekkingen in 2018 bedroeg € 319.225. Een mooie start! De omzet is voor 98% tot stand gekomen via deur-tot-deur verkoop. 

De afdracht aan goede doelen bedroeg in 2018 €159.613. Dit is conform de vergunningsvoorwaarden. €114.281,25 is overgemaakt aan Kika die vanaf het begin direct actief loten is gaan verkopen, € 45.331,25 is overgemaakt aan Make-A -Wish Nederland die wat later begonnen is met de verkoop.

In de tweede helft van 2018 is begonnen met de activiteiten en zijn er opstartkosten gemaakt, gratis loten verstrekt en cash back acties geweest. Hierdoor is er een winst gerealiseerd van € 12.324.

Zoals ook aangegeven in de jaarrekening hebben de aandeelhouders zich gecommit om te zorgen voor genoeg funding om de activiteiten voort te kunnen zetten. Naar verwachting zal over 2019 reeds een klein positief resultaat gerealiseerd worden met verdere uitbouw in de komende jaren om de opstartverliezen te kunnen compenseren.

Financiële waarborg

Teneinde de bescherming van de Goede Doelen en deelnemers te optimaliseren heeft FAIRSHARE de Stichting Beheer Loterijgelden FAIRSHARE opgericht. Op de bankrekening van deze stichting komen alle inzetten van de loterijdeelnemers binnen. 

De onafhankelijke stichting waarborgt dat alle betaalde inleggelden gereserveerd worden en uitbetaald worden aan de daarvoor geëigende deelnemers en partijen. 

De Stichting Beheer Loterijgelden FAIRSHARE:

  • Reserveert 50% van de omzet van de betaalde loten voor de beneficianten, deze worden 56 dagen na afloop van een kwartaal direct vanuit de stichting overgemaakt naar de rekening van de beneficiant.
  • Beheert de inleg ten behoeve van de gewonnen geldprijzen voor de deelnemers.
  • Betaalt het exact verschuldigde bedrag aan Kansspelbelasting (maandelijks termijn) aan FAIRSHARE met de omschrijving kansspelbelasting zodat FAIRSHARE dit bedrag direct 1 op 1 door kan storten aan de kansspelautoriteit.

 FAIRSHARE beschikt alleen over gelden ten behoeve van de organisatie die niet onder bovenstaande drie belangrijke posten vallen.

Compliance en audit

Overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden beschikt FAIRSHARE over een adequaat compliance beleid, en een compliance officer. Een belangrijk component van het compliance beleid is de risicoanalyse. Een verslag van deze risicoanalyse is opgenomen in het jaarverslag Compliance.   

In 2018 heeft FAIRSHARE een aantal verschillende IT-audits door Gaming Laboratories International GLI laten uitvoeren: een RNG (Random Number Generator) audit in augustus 2018, een overall audit in juli 2018 en een tussentijdse audit en een RNG test in maart 2019.

De overall audit vond, met goed gevolg, plaats in het kader van artikel G1 en G2 van de vergunning. Hierin wordt FAIRSHARE geacht voorafgaand aan de start van de eerste lotenverkoop een rapportage te overleggen waarin de processen en werkwijzen die worden gebruikt bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars zijn beoordeeld.

GLi heeft in december een trekking van de loterij bijgewoond om te controleren of alle processen rondom de trekking conform de processen wordt uitgevoerd en of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de door GLi geteste RNG.

In de tussentijdse audit in maart 2019 zijn bovengenoemde processen nogmaals beoordeeld en goed bevonden door GLI. 

Artikel F3 van de vergunning schrijft voor dat de vergunninghouder verplicht is alle IT-processen met betrekking tot het prijzenschema, de deelname- en deelnemersadministratie, het spelresultaat, en de uitbetaling aan de winnaars te onderwerpen aan een jaarlijkse controle. 

Gelet op de zeer recente start van FAIRSHARE en de hierboven genoemde IT-audits die vergelijkbaar worden geacht met de voorgeschreven jaarlijkse IT-controle, acht FAIRSHARE het opportuun om voor de volgende jaarrapportage (2019) de jaarlijkse controle conform artikel F3 wel uit te laten uitvoeren. 

Eventuele risico’s inzake financiering van de onderneming als gevolg van het per ultimo 2018 aanwezige negatieve eigen vermogen zijn geminimaliseerd door de commitment van de kapitaalkrachtige aandeelhouders om de noodzakelijke funding te blijven verstrekken.

Vooruitzichten 2019

FAIRSHARE zal haar focus in 2019, naast het verder versterken van haar organisatie voor een deel ook leggen in een uitbreiding van het aantal, spelers, beneficianten en verkoopkanalen. Zo zal er meer aandacht komen voor de (veilige) verkoop via internet. Ook zal FAIRSHARE haar marketinginspanningen vergroten. 

Daarnaast zal FAIRSHARE, teneinde flexibel te kunnen reageren op in- en externe ontwikkelingen een deel van haar operationele activiteiten uitbesteden. Onder andere de operationele marketingactiviteiten en klantenservice zullen op deze manier worden ingevuld.

De directie, Amsterdam, 30 april 2019

Jaarverslag 2018

FAIRSHARE NEDERLAND BV

Winst- en verliesrekening     
  2018  
         
Opbrengst loterijen    €319.225
Afdrachten beneficiënten  €159.612  
Uitkeringen deelnemers  €160.722  
       €320.334
Bruto bedrijfsresultaat     -€1.109
     
Wervingskosten -€191.570    
Personeelskosten  €69.400    
Afschrijvingskosten  €10.206    
Organisatiekosten  €91.141    
Som der kosten   -€20.823
       
Bedrijfsresultaat    €19.714
     
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -€1.494  
Rentelasten en soortgelijke kosten -€5.896  
Som der financiele baten en lasten   -€7.390
     
Resultaat voor belasting      €12.324
Belasting    €-  
       
Resultaat na vennootschapsbelasting      €12.324